1366919058ea213

Theo dự thảo sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân chỉ được sinh một hoặc hai con